Penalització i optimització dels excessos de potència

La penalització per excés de potència succeeix quan se supera la demanda de potència contractada. Afecta les tarifes que tenen contractada una potència elèctrica superior a 15 kW (quilowatts). És a dir, a les tarifes d’accés 3.0A, 3.1A i 6.x.

El control de la potència demandada comporta la instal·lació d’un maxímetre per part de l’empresa distribuïdora, que controla les potències en els diferents períodes per penalitzar en el cas d’excessos. A favor seu, aquells subministraments controlats per maxímetre no seran tallats en superar la potència contractada. Els maxímetres detecten la penalització però impedeixen el tall.

Per contra, els usuaris amb una potència contractada inferior a 15 kW, els de les tarifes 2.0 i 2.1, no han de preocupar-se per la penalització, ja que disposen d’un interruptor ICP (Interruptor de Control de Potència), més si pels talls que succeeixen quan s’excedeix la demanda de potència contractada, que tallarà el subministrament en passar el límit.

Existeixen excepcions sobre la taula anterior. Per exemple, les comunitats de propietaris o zones de seguretat, que precisen d’un subministrament ininterromput, han de tenir un maxímetre instal·lat per l’empresa distribuïdora encara que tinguin una tarifa 2.0 o 2.1. És comú que aquest tipus de consumidors desconeguin aquesta situació, substituir l’ICP pel maxímetre sol resultar un estalvi en aquests casos, en poder reduir la potència contractada.

Sobre la penalització reflectida en la factura

En el cas de les tarifes 3.0A i 3.1A de tres períodes, la potència a facturar es calcularà segons les fórmules següents, establertes en l’article 8 del RD 1164/2001:

* Pmax <85: Si la potència màxima demandada és inferior al 85 per 100 de la potència contractada, la potència a facturar serà igual al 85 per 100 de la potència contractada. En aquest cas no hi hauria penalització.

* 85 < Pmax < 105 : Si la potència màxima exigida, registrada en el període de facturació, era del 85 o 105 per cent de la contractada, la potència facturada serà la màxima registrada. En aquest cas tampoc no hi hauria sanció.

* Pmax > 105: Si la potència màxima demandada fos superior al 105 per 100 de la potència contractada, la potència a facturar en el període considerat seria igual al valor registrat més el doble de la diferència entre el valor registrat i el valor corresponent al 105 per 100 de la potència contractada. És a dir, en aquest cas sí hauria penalització.

En les tarifes de potència 6.X de sis períodes, la penalització es calcula en funció de les potències contractades en cada tram tarifari i, en el cas de correspondre segons la tarifa, també en base a les potències realment demandades. La facturació dels excessos de potència per a les tarifes d’accés 6.X es realitza prenent dades de consum quart-horaris, segons la fórmula establerta en el RD 1164/2001, en cas que la potència demandada sobrepassi en qualsevol període horari la potència contractada en el mateix.

Fórmules d’Optimització

Un altre dels avantatges principals de comptar amb un maxímetre, a més d’evitar els talls, és que permet determinar de manera precisa la potència òptima a contractar per a una instal·lació.

Així, és molt aconsellable revisar el nostre historial de consum i calcular previsions. Hem d’analitzar les últimes factures i basant-nos en això, contractar la potència idònia.

També és molt aconsellable controlar les variables del nostre consum de potència perquè no superem el que hem contractat. Hi ha sistemes que detecten i desconnecten càrregues per evitar pics de potència. Els equips d’aire condicionat, els llums o els ventiladors són equips i instal·lacions que podem monitoritzar.

Empreses del sector com E.nova Energia ofereixen un assessorament personalitzat i lapossibilitat de realitzar un estudi de consum gratuït per poder ajustar la factura a les teves necessitats reals.